Privacybeleid

I. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Met inachtneming van de bepalingen van de geldende wetgeving verbindt Notaría Laura Riesgo Fernández (hierna ook Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen, overeenkomstig het beveiligingsniveau dat is afgestemd op het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten die in dit privacybeleid zijn opgenomen

Dit privacybeleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op het internet. Meer bepaald neemt zij de volgende verordeningen in acht:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).
Organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPD-GDD).
Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van de uitvoeringsverordening van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD).
Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE).
Identiteit van de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld in het kantoor van Laura Riesgo Fernández Notaris is: Laura Riesgo Fernández, met NIF: 48301962F (hierna “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd). Haar contactgegevens zijn als volgt:

Adres: Avenida Ruzafa, 17-19 Bajo, Benidorm 03501 (Alicante)

Telefoonnummer contact: 966 80 86 66

Contact e-mail: lriesgo@correonotarial.org

Registratie van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD informeren wij u dat de persoonsgegevens die door Notaría Laura Riesgo Fernández, door middel van de formulieren op haar pagina’s worden verzameld, in ons bestand zullen worden opgenomen en verwerkt om de verbintenissen die tussen Notaría Laura Riesgo Fernández en de Gebruiker zijn aangegaan te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen of om de relatie die in de ingevulde formulieren tot stand is gekomen in stand te houden, of om een verzoek of een vraag van de Gebruiker bij te wonen. Evenzo wordt, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, tenzij de uitzondering van artikel 30, lid 5, van de RGPD van toepassing is, een register van de verwerkingsactiviteiten bijgehouden, waarin, naargelang van het doel, de verrichte verwerkingsactiviteiten en de andere in de RGPD vastgestelde omstandigheden worden gespecificeerd.

Beginselen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is onderworpen aan de volgende beginselen die zijn opgenomen in artikel 5 van de GDPR en in artikel 4 en volgende van de organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten:

Beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist na volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Doelbindingsbeginsel: persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
Beginsel van gegevensminimalisering: er worden alleen persoonsgegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Nauwkeurigheidsbeginsel: persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en altijd worden bijgewerkt.
Beginsel van beperking van de bewaartermijn: persoonsgegevens worden in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, slechts bewaard voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan worden gewaarborgd.
Beginsel van proactieve verantwoordingsplicht: de controleur is verantwoordelijk voor de naleving van de bovengenoemde beginselen.
Categorieën van persoonsgegevens

De door Notaría Laura Riesgo Fernández verwerkte gegevenscategorieën zijn uitsluitend identificatiegegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de RGPD.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Notaría Laura Riesgo Fernández verbindt zich ertoe de uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van diens persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Toestemming intrekken zal even gemakkelijk zijn als toestemming geven. Als algemene regel geldt dat het intrekken van toestemming geen voorwaarde is voor het gebruik van de Website.

In de gevallen waarin de Gebruiker zijn gegevens via formulieren moet of kan verstrekken om inlichtingen in te winnen, informatie aan te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de Website, zal hij worden geïnformeerd indien het invullen van een van deze formulieren verplicht is omdat deze van essentieel belang zijn voor het correcte verloop van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt

De persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door Notaría Laura Riesgo Fernández met als doel de verbintenissen tussen de website en de gebruiker te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen of de relatie te onderhouden die tot stand is gekomen in de door de gebruiker ingevulde formulieren of om een verzoek of raadpleging bij te wonen.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële personalisatie, operationele en statistische doeleinden en activiteiten die inherent zijn aan het bedrijfsdoel van Notaría Laura Riesgo Fernández, alsmede voor de extractie, opslag van gegevens en marketingstudies om de aan de Gebruiker aangeboden Inhoud aan te passen, alsmede om de kwaliteit, de werking en het surfen op de Website te verbeteren.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de specifieke doelen van de behandeling waarvoor de persoonsgegevens zullen worden bestemd, dat wil zeggen het gebruik of de gebruiksdoeleinden die aan de verzamelde informatie zullen worden gegeven.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de minimumperiode die nodig is voor de verwerking ervan, en in ieder geval niet langer dan de volgende periode: 12 jaar, of totdat de Gebruiker verzoekt om verwijdering ervan.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, over de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de gebruiker zullen niet aan derden worden doorgegeven.

In ieder geval zal de Gebruiker, op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld, worden geïnformeerd over de ontvangers of de categorieën ontvangers van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van de RGPD en 7 van de organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, kunnen alleen personen ouder dan 14 jaar hun toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens op een rechtmatige manier door Notaría Laura Riesgo Fernández. In het geval van een minderjarige jonger dan 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogden nodig voor de verwerking, en deze zal alleen als rechtmatig worden beschouwd voor zover zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens

Notaría Laura Riesgo Fernández verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen, overeenkomstig het beveiligingsniveau dat is afgestemd op het risico van de verzamelde gegevens, teneinde de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, alsmede ongeoorloofde mededeling van of toegang tot dergelijke gegevens te voorkomen.

De Website heeft een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat ervoor zorgt dat persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verzonden, aangezien de overdracht van gegevens tussen de server en de Gebruiker, en in feedback, volledig gecodeerd of gecodeerd is.

Aangezien Notaría Laura Riesgo Fernández echter niet kan garanderen dat het internet ondoordringbaar is en er geen hackers of anderen zijn die zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot persoonsgegevens, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker onverwijld op de hoogte te brengen wanneer zich een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens voordoet die waarschijnlijk een groot risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Overeenkomstig artikel 4 van de GDPR wordt onder een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan: een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of in een niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door de verantwoordelijke voor de verwerking, die zich ertoe verbindt zijn werknemers, partners en eenieder voor wie hij de informatie toegankelijk maakt, van deze vertrouwelijkheid in kennis te stellen en er door middel van een wettelijke of contractuele verplichting voor te zorgen dat deze vertrouwelijkheid wordt geëerbiedigd.

Rechten die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft over Notaría Laura Riesgo Fernández en kan daarom de volgende rechten uitoefenen die erkend zijn in de RGPD en de Organieke Wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten tegen de Gegevensbeheerder:

Recht van toegang: dit is het recht van de gebruiker om bevestiging te krijgen of Notaría Laura Riesgo Fernández al dan niet zijn persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om informatie te krijgen over zijn specifieke persoonsgegevens en de verwerking die Notaría Laura Riesgo Fernández heeft uitgevoerd of nog uitvoert, evenals, onder andere, de beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens en de ontvangers van de mededelingen die met betrekking tot deze gegevens zijn gedaan of gepland.
Recht op rectificatie: Dit is het recht van de gebruiker om zijn persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze onjuist blijken te zijn of, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledig.
Recht op het wissen van gegevens (“het recht om te worden vergeten”): Dit is het recht van de gebruiker, tenzij bij wet anders is bepaald, om zijn persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking heeft ingetrokken en de verwerking geen andere rechtsgrondslag heeft; de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere legitieme reden is om de verwerking voort te zetten; de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 14 jaar. Naast het wissen van gegevens neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging ervan, redelijke maatregelen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken in kennis te stellen van het verzoek van de betrokkene om de koppeling met deze persoonsgegevens te wissen.
Recht op beperking van de verwerking: Dit is het recht van de gebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. De Gebruiker heeft het recht de verwerking te laten beperken wanneer de Gebruiker de juistheid van zijn persoonsgegevens betwist; de verwerking onwettig is; de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de Gebruiker deze nodig heeft om claims in te dienen; en wanneer de Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In geval van geautomatiseerde verwerking heeft de gebruiker het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat van de verantwoordelijke voor de verwerking te ontvangen en ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. Indien technisch haalbaar, zendt de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens rechtstreeks toe aan die andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Recht van verzet: Dit is het recht van de gebruiker om zijn persoonsgegevens niet te laten verwerken of om de verwerking ervan door Notaría Laura Riesgo Fernández stop te zetten.
Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering: Dit is het recht van de gebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerd besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, tenzij in de geldende wetgeving anders is bepaald.

Daarom kan de Gebruiker zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de Gegevensverwerker met als referentie “RGPD-http://notarialaurariesgo.com/”, onder vermelding van:

Naam, achternaam (-namen) van de gebruiker en een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. In gevallen waarin vertegenwoordiging is toegestaan, moet ook de identiteit van de persoon die de gebruiker vertegenwoordigt, op dezelfde wijze worden vastgesteld, evenals het document waarin de vertegenwoordiging wordt bevestigd. De fotokopie van de DNI kan worden vervangen door enig ander rechtsgeldig middel waarmee de identiteit kan worden vastgesteld.
Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe toegang wordt gevraagd.
Adres voor kennisgevingsdoeleinden.
Datum en handtekening van de aanvrager.
Elk document dat het ingediende verzoek bekrachtigt.

Deze sollicitatie en alle andere bijgevoegde documenten kunnen naar het volgende adres en/of e-mailadres worden gezonden:

Postadres: Avenida Ruzafa, 17-19 Bajo, Benidorm 03501 (Alicante)

E-mail: lriesgo@correonotarial.org

Links naar websites van derden

De website kan hyperlinks of koppelingen bevatten die toegang geven tot de webpagina’s van andere derden dan Notaría Laura Riesgo Fernández, en die dus niet door Notaría Laura Riesgo Fernández worden beheerd. De eigenaars van deze websites zullen hun eigen beleid inzake gegevensbescherming voeren en zijn in elk geval zelf verantwoordelijk voor hun eigen bestanden en hun eigen praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Vorderingen bij de controleautoriteit

Indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een probleem of een inbreuk vormt op de geldende regelgeving, heeft hij recht op effectieve rechtsbescherming en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk heeft. In het geval van Spanje is de toezichthoudende autoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (https://www.aepd.es/).

II. AANVAARDING EN WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Het is noodzakelijk dat de gebruiker de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in dit privacybeleid heeft gelezen en daarmee instemt, en dat hij/zij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aanvaardt, zodat de verantwoordelijke voor de verwerking kan handelen op de wijze, gedurende de perioden en voor de aangegeven doeleinden. Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van zijn Privacybeleid.

Notaría Laura Riesgo Fernández behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid te wijzigen, volgens haar eigen criteria, of ingegeven door een wetswijziging, jurisprudentie of doctrinaire wijziging van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit Privacybeleid zullen niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker worden meegedeeld. De Gebruiker wordt aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen of updates.

Dit privacybeleid is bijgewerkt om het aan te passen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) en aan de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.